Одобрување за слободен пристап до пазарот на труд во Република Србија

Прашања и одговори

  • Може да поднесете барање за слободен пристап до пазарот на труд ако сте на територијата на Република Србија или на територијата на Република Северна Македонија или Република Албанија.

   Ако барањето за слободен пристап до пазарот на труд Ви биде одобрено и Одобрението за слободен пристап до пазарот на труд се достави по електронска пошта (e-mail) додека сте сé уште во земјата на потекло, потребно е, по влегувањето во Република Србија, да ја пријавите адресата на Вашиот престој во Република Србија.

   По влегувањето во Република Србија, од Вас се бара да го пријавите престојот на странец во согласност со националното законодавство, во рок од 24 часа. Регистрацијата на живеалиште на странец ја регулира Вашиот сопственик, угостителско сместување или Вие лично ако поседувате недвижен имот во Република Србија.

  • Со оглед на тоа дека барањето за слободен пристап до пазарот на труд можете да го поднесете и од земјата чиј државјанин сте односно од странство, во моментот на поднесувањето на барањето немате обврска да ја внесете адресата на која ќе престојувате при поднесувањето на барањето.

   Меѓутоа, откако ќе Ви се одобри барањето за слободен пристап до пазарот на труд и откако ќе влезете во Република Србија и ќе ги започнете активностите за кои Ви е одобрен слободен пристап до пазарот на труд, имате обврска во рок од 5 дена откако ќе се пријавите на адресата на престој во Република Србија, наведената промена да ја извршите преку оваа апликација, повикувајќи се на Вашиот број на барањето кој е внесен на Вашето одобрение за слободен пристап до пазарот на труд.

   Вашето место на живеење мора да го пријавите во рок од 24 часа од влегувањето во Република Србија, во надлежната полициска станица, а барањето го поднесува вашиот сопственик, угостителско сместување или Вие лично во случај да поседувате недвижен имот во РС каде што ќе престојувате. Пријавувањето на живеалиштето на странецот мора да се врши при секоја промена на адресата на живеење во периодот на важност на Овластувањето за слободен пристап на пазарот на трудот.

  • Со поддршка и помош на Националната служба за вработување ќе бидете информирани за условите и можностите за вработување во Република Србија, а со регистрација на веб страната на Националната служба, ќе Ви биде овозможен увид во слободните работни места, со можност профилот што сте го креирале на веб страната да биде достапен за работодавачи кои може да Ви ја понудат работата што ја барате.